O nas

MISJA SZKOŁY

Kształcimy by wychowywać. Dbamy o  integralny rozwój nauczycieli i uczniów.
Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość.
Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia
i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.
Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru Szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.

Fundamentem integralnego rozwoju człowieka jest personalizm chrześcijański.
Główną zasadą działań szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem.
Idea integralnego rozwoju osoby ucznia oparta jest o personalistyczną koncepcję osoby ludzkiej i  wyróżnia w istocie człowieka pięć podstawowych płaszczyzn, które podlegają integralnemu kształceniu i wychowaniu:
płaszczyzna formacji fizycznej,
płaszczyzna formacji społecznej,
płaszczyzna formacji kulturowej,
płaszczyzna formacji moralnej,
płaszczyzna formacji duchowej.

       PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

Wychowanie jest wspólnym zadaniem rodziców i Szkoły, która pełni rolę pomocnicza i służebną wobec rodziny.
Program wychowawczo-profilaktyczno szkoły oparty jest na:
Programie wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Konstytucji RP.
Deklaracji Praw Dziecka
Ustawie o systemie oświaty
Podstawie programowej dla przedmiotów ogólnokształcących
Konkordacie
Dokumentach Soboru Watykańskiego II – „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”