Starsi koledzy młodszym kolegom czytają

Już w najmłodszym wieku pojawiają się zainteresowania czytaniem książek – są to zainteresowania czytelnicze, które należy rozwijać, ponieważ wychowanie czytelnika i wyrobienie aktywnej postawy czytelniczej to proces długotrwały. Rozwój czytelnika ma duży wpływ na wyniki w nauczaniu. Dziecko zainteresowane literaturą szybciej opanuje metody pracy umysłowej, poszerza wiadomości zdobyte w szkole, a czyny ulubionych bohaterów literackich oddziałują na jego postawę i osobowość.

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Książki powinny służyć rozwojowi języka i empatii, nauce myślenia – logicznego, krytycznego, a także abstrakcyjnego, wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat, poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu życzliwości do innych, poczucia humoru, dobrego smaku, uwrażliwianiu na piękno, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i prawego charakteru.

Rozbudzanie czytelnictwa wśród Przedszkolaków trwa. Tym razem najmłodszym dzieciom czytają … Uwaga!!  Kto.?  Starsi koledzy ze szkoły  a dokładniej kolega z klasy V  –  Jan Estkowski. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i poświęcony czas.

Rosińska Faustyna

zob. Zdjęcia: Starsi koledzy młodszym kolegom czytają