KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY W MAJU 2021 ROKU

Drodzy Uczniowie!
Szanowni Rodzice!
Już w przyszłym tygodniu najstarsi uczniowie szkół podstawowych podejdą do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Dni, w których odbywa się sprawdzian ósmoklasisty, są dniami wolnymi od nauki dla wszystkich pozostałych uczniów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z uwagi na zapewnienie optymalnego komfortu, w tym możliwości skupienia się zdającym.
Egzamin z języka polskiego odbywa się 25 maja (wtorek) i trwa 120 minut.
Egzamin z matematyki odbywa się 26 maja (środa) i trwa 100 minut.
Egzamin z języka angielskiego odbywa się 27 maja (czwartek) i trwa 90 minut.
Życzymy naszym wspaniałym ósmoklasistom powodzenia i jednocześnie przypominamy
o podstawowych zasadach dotyczących organizacji i przebiegu tegorocznych egzaminów.
1. Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00. Uczniowie powinni przyjechać do szkoły ok. godziny 8.00 ze względu na czynności organizacyjne, tj. mierzenie temperatury po wejściu do budynku, ewentualne oddanie do przechowania telefonów, dezynfekcja rąk.
2. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, chyba że jest to uzasadnione np. trudnościami
w poruszaniu się ucznia.
3. Uczniowie mają obowiązek posiadania zakrytych ust i nosa przez cały czas oprócz tego, kiedy rozwiązują zadania, a Przewodniczy Zespołu Egzaminacyjnego na dany dzień poinformuje ich o możliwości pracy bez maseczki na twarzy. Jeżeli uczeń ma takie życzenie, nie musi ściągać maseczki przez cały czas przebywania w szkole.
4. Uczniowie powinni mieć własne przybory do pisania, tj. długopisy z czarnym wkładem oraz linijkę na egzamin z matematyki.
5. Nie zezwala się na tworzenie grup przed i po egzaminie. Uczniowie przez cały czas mają obowiązek zachowywania 1,5 metrowego odstępu od każdej innej osoby.
6. Uczniowie przynoszą ze sobą również małą butelkę wody, którą stawiają podczas egzaminu na podłodze, obok ławki.
7. Na sali egzaminacyjnej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz używania wszelkich urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.
8. Uczniowie, w trakcie egzaminu, mogą poprosić o wyjście do toalety. Prośbę sygnalizują podniesieniem ręki. Wówczas Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia wyjście i powrót ucznia, podczas których nie ma on możliwości kontaktowania się
z innymi osobami.
9. Numery stolików losują dla uczniów Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego bądź jego Członek.
10. Dopuszcza się obecność podczas egzaminów Obserwatorów, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
11. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego poinformuje uczniów 10 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem o tym fakcie. Po upływie przeznaczonego na egzamin czasu uczniowie będą mieli jeszcze dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia rozwiązań zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
12. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o tym samym czasie, co pozostali uczniowie.
13. W celu zachowania bezpieczeństwa konieczne jest, aby uczeń, kaszląc bądź kichając, zasłonił twarz łokciem.
14. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu w terminie głównym; b) przerwał lub któremu przerwano
i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
15. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia na sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.